Category: 8. Freiburg-Strassburg

2nd November: Freiburg – Strassburg (80 km)